Noodgeval? Bel 24/7 naar onze wachtdienst: 0470 700 600

Algemene voorwaarden

A. ALGEMENE BEDINGEN

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V.  De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.  Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. het recht haar offerte aan te passen.  De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. bezorgde gegevens. D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. 

De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de prijsofferte door een bevoegd vertegenwoordiger van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. of door de zaakvoerder van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. zelf en de klant voor akkoord wordt ondertekend.

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W..  Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

In de offerte zijn niet inbegrepen:

  • de nodige maar door derden nagelaten of veronachtzaamde voorbereidingswerken,
  • herstellingen of verbeteringen van fouten en schade veroorzaakt door derden of door de klant.

Deze werken zullen afzonderlijk aangerekend worden.

3. De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn niet bindend.  De klant heeft geen enkel verhaal indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de ontbinding van de overeenkomst wegens nietlevering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V..

De door D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. opgegeven leveringstermijnen nemen slechts een aanvang nadat een eerste voorschot betaald is.

4. Tijdens de uitvoering van de werken dient de werf zich in een zodanige toestand te bevinden dat de uitvoering van de werken ononderbroken en efficiënt kan  geschieden. Indien door de fout van de klant de werken niet zonder bijkomende werken kunnen worden aangevangen of voortgezet, zijn de kostprijs van de bijkomende werken en de onproductieve uren van het personeel ten laste van de klant.

5. Het vervoer geschiedt steeds op risico van de bestemmeling.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering.  Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. en dit binnen de tien werkdagen na de levering.

Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering, dienen binnen de maand na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V..

6. D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet.  De aansprakelijkheid van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

7. Alle door D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. geleverde goederen blijven eigendom van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. 

D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven.  De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. te worden teruggeven en dit op kosten van de klant.  Dit daarenboven onverminderd het recht van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. op integrale schadeloosstelling.

In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen

of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degéne die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

8. Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de 10 werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V..  Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. 

Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties van 02.08.2002, verhoogd met 3%.  Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling.  Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. 

Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. daarenboven gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting.  De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

9. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant.  D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 25% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt. Indien D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. de overeenkomst eenzijdig verbreekt, is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.

10. Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgische recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen.

Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

11. Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

  1. Dat gebeurt steeds in het kader van uw contractuele relatie met D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V.
  2. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;
  3. Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening

D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

  1. Recht op inzage en kopie van de gegevens
  2. Recht op het corrigeren van die gegevens
  3. Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

B. BIJZONDERE BEDINGEN

1. De hierna vermelde bijzondere bedingen – alsmede de hoger vermelde uitdrukkelijke bedingen, doch slechts in de mate dat hiervan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken – gelden enkel t.a.v. klanten, voor wie de krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen en/of diensten, geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit in hoofde van de klant.

2. De hierna volgende algemene bedingen zijn niet van toepassing: artikel 2, al.1 . artikel, 3 al. 1 & 2, artikel 6, al. 2, artikel 8, al.3, en artikel 10, al. 2.

3. Partijen kunnen in onderling overleg een leverings- of uitvoeringstermijn bepalen.  Enkel de schriftelijk overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn is geldig, met uitsluiting van elke mondelinge overeenkomst.  M.b.t. de leverings- en uitvoeringstermijn wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat er in hoofde van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. overmacht aanwezig is in dien de leveranciers, in afwijking van de gemaakte overeenkomsten zouden nalaten materialen tijdig te leveren, die door D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. met het oog op de uitvoering van de werken of de levering van de materialen bij de klant, aldaar werden besteld.

4. In afwijking van artikel 8, al.3 is voor iedere niet op de vervaldag betaalde factuur een moratoire interest à rato van de wettelijke interestvoet verschuldigd vanaf de datum van aangetekende ingebrekestelling.

5. In afwijking van artikel 10, al. 2 wordt de bevoegdheid van de rechtbank als volgt bepaald:

a. D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel,

b. in alle andere gevallen van betwisting is de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of waar zij wordt, is of moet worden uitgevoerd of de rechtbank van de woonplaats van de klant, naar keuze van D.S.S.V. N.V. – Transpo Daniëls N.V. bevoegd. 

c. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor overeenkomsten met rechtsonderdanen van de E.U.